Plana Gàidhlig NàdarAlba (2022-27)

Tha am Plana Gàidhlig againn a' cur an cèill mar a chleachdas, bhrosnaicheas is leasaicheas sinn a' Ghàidhlig air feadh ar n-obrach.