Skip to main content
Menu

Co-chomhairleachadh 2019 air Roinnean Dìon Mara molta

2019 possible Nature Conservation Marine Protected Areas consultation - gaelic

Read this page in English

Mòran taing airson ùidh a nochdadh anns a’ cho-chomhairleachadh 2019 air Roinnean Dìon Mara a dh’fhaodadh a bhith ann. Bu toigh leinn ur beachdan a chluinntinn air an tuilleadh leasachaidh air an lìonra de roinnean mara glèidhte ann an uisgeachan na h-Alba.

Ceithir Roinnean Dìon Mara molta a thathar a’ cur air adhart airson roghnachadh:

 1. Taobh an Ear-thuath Leòdhais
 2. Oitir an Ear nan Eileanan Seunta
 3. An Cuan Barrach
 4. An Trainnse a Deas

Tha an co-chomhairleachadh seo ga stiùireadh le Marine Scotland is e a’ sireadh ur beachdan air na ceistean a leanas:

 • A bheil sibh a’ cur taic ris na Roinnean Dìon Mara molta a thathar a’ cur air adhart airson roghnachadh?
 • A bheil sibh ag aontachadh gu bheil an fhianais shaidheansail a’ seasamh na h-argamaid airson gach roinn a thathar a’ cur air adhart airson roghnachadh?
 • A bheil beachdan agaibh air a’ Chomhairle Ghlèidhteachais is Stiùiridh do gach roinn?
 • A bheil beachdan agaibh air Sgrùdadh Buaidh Gnìomhachais is Riaghailteach do gach roinn?

A bheil beachdan agaibh air an Luachadh Sheasmhachd, a’ gabhail a-steach na h-Aithisg Àrainneachdail agus Sgrùdadh na Buaidh Sòiseo-eaconamaich?

Dè na sgrìobhainnean a leughas mi airson na ceistean seo a fhreagairt?

Tha SNH air grunn sgrìobhainnean fhoillseachadh air-loidhne a chumas taic ris a’ phròiseas cho-chomhairleachaidh:

 • geàrr-iomradh air an làraich le dealbhan
 • sgrùdadh air earbsa san dàta (anns a bheil an fhianais shaidheansail)
 • sgrùdadh mionaideach air a’ mholadh an coimeas ri Stiùireadh Roghnachaidh Roinnean Dìon Mara
 • sgrìobhainn air comhairle glèidhteachais is stiùiridh

Tha Marine Scotland air grunn sgrìobhainnean fhoillseachadh air-loidhne cuideachd:

 • Luachadh Seasmhachd air an lìonra gu lèir anns a bheil buaidhean àrainneachail, sòisealta is eaconamach
 • sreath de Sgrùdaidhean Buaidh Gnìomhachais is Riaghailteach (BRIA)

Ciamar a fhreagras mi agus ciamar a thèid mi an sàs sa cho-chomhairleachadh?

Tha Marine Scotland a’ sireadh bheachdan air na Roinnean Dìon Mara molta fa leth, an cuid buaidh is stiùiridh, cho math ris an lìonra gu lèir, air làrach co-chomhairleachaidh Riaghaltas na h-Alba. Bu chòir dhuibh beachdan air Roinnean Dìon Mara molta a chur ro Dihaoine 30mh Lùnastal 2019.

Tapadh leibh airson freagairt.

An tuilleadh fios

Chì sibh mapa de na h-àiteachan anns am bi Seiseanan Fiosrachaidh a’ Chomhairleachaidh gan cumail

Ceanglaichean

Duilleag co-chomhairleachaidh Marine Scotland

Làrach co-chomhairleachaidh Riaghaltas na h-Alba

Back to top