Bi-lingual village signs, Bowmore, Bogh Mor ©Lorne Gill/SNH. For information on reproduction rights contact the Scottish Natural Heritage Image Library on Tel. 01738 444177 or www.nature.scot

Dictionary of Gaelic Nature Words

Dictionary of Gaelic Nature Words
English Gaelic Alternative Plural Audio
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(common) polypody clach-raineach chaol
acorn cnò-daraich cnòthan-daraich
adder nathair-nimhe nathraichean-nimhe
adder's-tongue teanga nathrach chumanta
agri-environment scheme sgeama àiteachais-àrainneachd sgeamaichean àiteachais-àrainneachd
agriculture àiteachas
alder feàrna fearna.mp3
algae algaich
algal algach
alpine clubmoss garbhag ailpeach
alpine lady-fern raineach Moire ailpeach
Alpine newt dearc-luachrach Ailpeach dearcan-luachrach Ailpeach
alpine woodsia mion-raineach ailpeach
American mink mionc mioncaichean mionc.mp3
amphibian muir-thìreach muir-thìrich muir thireach.mp3
angler iasgair-slaite iasgairean-slaite
animal ainmhidh ainmhidhean, beathaichean
ant seangan seanganan seangan.mp3