Dictionary of Gaelic Nature Words

..

Last updated:
Select options for Scots Gaelic Dictionary
Dictionary of Gaelic Nature Words
English Gaelic Alternative Plural Audio
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(common) polypody clach-raineach chaol
acorn cnò-daraich cnòthan-daraich
adder nathair-nimhe nathraichean-nimhe
adder's-tongue teanga nathrach chumanta
agri-environment scheme sgeama àiteachais-àrainneachd sgeamaichean àiteachais-àrainneachd
agriculture àiteachas
alder feàrna fearna.mp3
algae algaich
algal algach
alpine clubmoss garbhag ailpeach
alpine lady-fern raineach Moire ailpeach
Alpine newt dearc-luachrach Ailpeach dearcan-luachrach Ailpeach
alpine woodsia mion-raineach ailpeach
American mink mionc mioncaichean mionc.mp3
amphibian muir-thìreach muir-thìrich muir thireach.mp3
angler iasgair-slaite iasgairean-slaite
animal ainmhidh ainmhidhean, beathaichean
ant seangan seanganan seangan.mp3