Coilltean na Dalach (TNN Obar Neithich) – bileag an luchd-tadhail