Thumbnail

Dictionary of Gaelic Nature Words

Dictionary of Gaelic Nature Words
English Gaelic Alternative Plural Audio
(Arran horse-fern)

marc-raineach Arannach

(Arran horse-fern)

marc-raineach Arannach

(common) polypody

clach-raineach chaol

acorn

cnò-daraich

cnòthan-daraich

adder

nathair-nimhe

nathraichean-nimhe

adder's-tongue

teanga nathrach chumanta

agri-environment scheme

sgeama àiteachais-àrainneachd

sgeamaichean àiteachais-àrainneachd

agriculture

àiteachas

alder

feàrna

fearna.mp3
algae

algaich

algal

algach

alpine clubmoss

garbhag ailpeach

alpine lady-fern

raineach Moire ailpeach

Alpine newt

dearc-luachrach Ailpeach

dearcan-luachrach Ailpeach

alpine woodsia

mion-raineach ailpeach

American mink

mionc

mioncaichean

mionc.mp3
amphibian

muir-thìreach

muir-thìrich

muir thireach.mp3
angler

iasgair-slaite

iasgairean-slaite

animal

ainmhidh

ainmhidhean, beathaichean

ant

seangan

seanganan

seangan.mp3