Scottish Outdoor Access Code - Gaelic summary - leaflet

Gabh tlachd ann an dùthaich na h-Alba. ’S e àite fìor mhath a th’ ann, a tha a’ cur ri mathas do bheatha, ri do shlàinte agus ri d’ eòlas air an àrainneachd agus do thlachd innte. Tha a’ chòir aig a h-uile duine a dhol air a’ chuid as motha de dh’fhearann agus de dh’uisge airson chur-seachadan agus foghlam, agus airson siubhail bho àite gu àite, cho fad ’s a tha iad cùramach. Tha na còraichean agus dleastanasan seo air am mìneachadh ann an Còd Slighean Dùthchail na h-Alba.

Read the Scottish Outdoor Access Code in full.

Know the Code before you go. Visit the Scottish Outdoor Access Code website.

Document downloads

Disclaimer: Scottish Natural Heritage (SNH) has changed the name to NatureScot as of the 24th August 2020. 
At the time of publishing, this document may still refer to Scottish Natural Heritage (SNH) and include the original branding. It may also contain broken links to the old domain.
If you have any issues accessing this document please contact us via our feedback form.