Skip to main content
sprite-icon-arrow-selectAsset 2Menu

Gaelic names for marine molluscs

Cuiribh ur beachdan thugainn

Tha sinn a’ sireadh ur beachdan air liosta de dh’ainmean Gàidhlig air maoraich a ghabhas lorg timcheall costa na h-Alba. 

Bidh a’ cho-chomhairle a’ ruith bho 8 Cèitean gu 19 Ògmhios 2018. Faodaidh sibh ur beachdan a chur gu gaelic@nature.scot.

Faidhlichean

Moileasgan – ainmean nan gnèithean

Moileasgan - briathrachas

Have your say

We are seeking your views on recommended Gaelic names for the most common marine molluscs in Scottish waters.

The consultation runs from 8 May to 19 June 2018. You are invited to send your thoughts to gaelic@nature.scot.

Documents

Molluscs - species names

Molluscs – vocabulary

Seo agaibh dealbhan mòran de na sligean, cuide ris na h-ainmean. Here are photos of many of the shells, along with the names.

Duration
07:49

More images can be found at / Gheibhear tuilleadh dhealbhan aig https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/BritishBivalves/Findrecords.php

Back to top