Gaelic names for marine molluscs

Now a closed consultation.

Cuiribh ur beachdan thugainn

Tha sinn a’ sireadh ur beachdan air liosta de dh’ainmean Gàidhlig air maoraich a ghabhas lorg timcheall costa na h-Alba. 

Bidh a’ cho-chomhairle a’ ruith bho 8 Cèitean gu 19 Ògmhios 2018. Faodaidh sibh ur beachdan a chur gu [email protected].

Faidhlichean

Moileasgan – ainmean nan gnèithean

Moileasgan - briathrachas

Have your say

We are seeking your views on recommended Gaelic names for the most common marine molluscs in Scottish waters.

The consultation ran from from 8 May to 19 June 2018.

Documents

Molluscs - species names

Molluscs – vocabulary

Gaelic names for Marine Molluscs

Duration
07:49

Seo agaibh dealbhan mòran de na sligean, cuide ris na h-ainmean. Here are photos of many of the shells, along with the names.

More images can be found at / Gheibhear tuilleadh dhealbhan aig https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/BritishBivalves/Findrecords.php