Gaelic in the landscape - Place names in the North West Highlands - A’ Ghàidhlig air aghaidh na tìre - Ainmean-àite ann an Iar-thuath na Gàidhealtachd

The Gaelic language has an intimate relationship with the beautiful landscapes of North West Scotland. Although speakers of other languages also contributed to the area's place name legacy, the North West Highlands remain fundamentally what they have been for many centuries - a Gaelic landscape. 

Tha dlùth-chàirdeas eadar a' Ghàidhlig agus tìr bhrèagha taobh an Iar-thuath na h-Alba. Ged a chuir luchd-labhairt chànanan eile ri dualchas ainmean-àite na sgìre, tha Gàidhealtachd an Iiar-thuath fhathast mar a bha i fad iomadh linn - na dùthaich Ghàidhealach. 

Pages: 54
Published: 2010

Document downloads